دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمد باقر   شمس الهی

پست الکترونیکی : m-shamsollahi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : پردازش سیگنال

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی بیوالکتریک

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1389/11/23

محمد باقر شمس الهی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

^